Samarbeta med Fraktjakt

Fraktjakt erbjuder dig möjlighet till intäkter för annonsering på din webbplats eller nyhetsbrev genom vårt affiliateprogram.

Kom igång direkt

Det är enkelt att komma igång, det enda du behöver göra är att fylla i anmälningsformuläret så att du registreras i vårt system. Så fort du mottagit bekräftelsen från Fraktjakt kan du logga in från startsidan och hämta annonser till din webbplats eller ditt nyhetsbrev.

Vi är glada att kunna använda din webbplats eller nyhetsbrev som en del av Fraktjakt! Vi betalar provision baserat på försäljning.

Du får följande fördelar med Fraktjakt:
  • En andel av varje försäljning som sker genom din webbplats eller nyhetsbrev
  • Tillgång till interaktiva annonseringslösningar
  • Lättanvänt annonssystem
  • Förmånlig ersättningsmodell
Kom igång nu!

Godkänn villkoren

Det första du måste göra för att kunna bli en affiliate med Fraktjakt är att godkänna de här villkoren.

Villkor till Fraktjakts affliateprogram


1. Tjänsten

a. Affiliate äger rätt att upplåta utrymme på sin webbplats för länkar till Fraktjakt.se.

b. Affiliate äger rätt att placera länkar på sin hemsida eller i ett e-brev.

c. Ett Affiliate Program kan ändras eller upphöra när som helst. På Fraktjakts webbplats, www.fraktjakt.se finns information om vårt Affiliate Program. Affiliate är ansvarig att känna till om en webbplats har ändrat eller upphört med sitt Affiliate Program eller om ersättningsvillkoren ändrats.

d. Fraktjakt har alltid rätt att modifiera, förändra eller helt upphöra med Fraktjakts tjänst. Affiliate kommer att underrättas om sådan åtgärd via e-post eller via Fraktjakts hemsida.


2. Definitioner
I detta avtal skall följande definitioner gälla

a. "Webbplats" - är den plats för vilken Affiliate upplåter utrymme på sin webbplats i form av länk eller motsvarande och som omfattas av Fraktjakt Affiliate Program.

b. "Besökare" - är den individ som klickar på en länk placerad på Affiliates webbplats och därmed förmedlas till Fraktjakt.

c. "Klick" - är klick av en Besökare på en länk från Affiliates webbplats som leder till Fraktjakt.

d. "Avslut" - är en Besökare som via Affiliate förmedlats till Fraktjakt webbplats och som där fullföljt ett paketfraktköp.

e. "Konstgjord Trafik" - är ett begrepp för ogiltiga klick, och avslut, vilka kan härröra från t ex spindlar, robotar.


3. Affiliates åtaganden

a. Affiliate är ensam ansvarig för sin webbplats och att innehållet på denna förenligt med gällande lagar.

b. Härmed åtar sig du som affiliate att följa tillämpade lagar och regler.

c. Affiliate måste vara över arton (18) år.

d. Affiliate garanterar att till Fraktjakt lämnade uppgifter är korrekta. Affiliate är skyldig att snarast anmäla förändringar avseende uppgifterna till Fraktjakt genom uppdatering av uppgifterna på Fraktjakts hemsida.

e. Affiliate får inte generera eller medverka till att konstgjord Trafik genereras till Fraktjakt.


4. Fraktjakts åtaganden

a. Fraktjakt åtar sig att inom ramen för Fraktjakts tjänst och möjlighet, bevaka och registrera Trafik som förmedlas via Affiliates webbplats till Fraktjakt.


5. Ersättning

a. På Fraktjakts webbplats anges vid varje tillfälle gällande villkor för Affiliates ersättning.

b. Utbetalning av upparbetad ersättning till Affiliate sker (1) gång varannan månad under förutsättning att Affiliate har genererat giltiga Avslut och Fraktjakt har erhållit full ersättning från fraktköparen.

c. Utbetalning av ersättning sker endast om Affiliate hos Fraktjakt har ett innestående belopp om minst SEK femhundra (500) en månad före utbetalningsdatum. Lägre belopp ackumuleras till nästa utbetalning för att, vid överstigande av SEK 500 en månad före utbetalningsdatum, då utbetalas. Vid utbetalning sammanräknas sammanlagda avslut fram till den månad före den månad då utbetalning sker. På innestående belopp löper ingen ränta.

d. Fraktjakt åtar sig att göra avdrag för källskatt och sociala avgifter om Affiliate är fysisk person. För det fall Affiliate är redovisningsskyldig för mervärdesskatt åligger det Affiliate att ange detta och på Fraktjakts webbplats uppge F-skattenummer. Om Affiliates förhållanden förändras, t ex att Affiliate går från F-skattesedel till A-skattesedel, är Affiliate skyldig att anmäla detta omgående till Fraktjakt på Fraktjakts hemsida. Ideella föreningar som inte är skatteskyldiga skall till Fraktjakt tillhandahålla ett intyg från Skattemyndigheten som intygar att det är en allmän ideell förening som är skattebefriad.

e. Affiliate som har kombinerad F- och A-skattesedel behandlas som innehavare av F-skattesedel. För juridiska personer med A-skattesedel dras källskatt.

f. Detta Avtal innebär inte att något anställningsförhållande råder mellan Fraktjakt och Affiliate. Affiliate har ingen rätt till semesterersättning, uppsägningstid eller annat vederlag under Avtalets giltighetstid eller i samband med detta Avtals upphörande.

g. Utbetalning av ersättning till Affiliate sker till det konto Affiliate anger på Fraktjakts webbplats.

h. Skattejämkning av ersättning kan inte ske. Fraktjakt kommer att skicka kontrolluppgifter till skattemyndigheten avseende utbetalat belopp.


6. Begränsat ansvar

a. Fraktjakts tjänst tillhandahålls i befintligt skick.

b. Fraktjakt ansvarar inte på något sätt för de eventuella skador som Affiliate kan drabbas av på grund av Fraktjakts tjänst eller på grund av användandet av denna. Fraktjakt ansvarar inte heller för felaktigheter i tjänsten, avbrott eller tillgänglighet av tjänsten, dataintrång, dataförlust, säkerhetsfel eller datavirus eller om annan skada föreligger i Fraktjakts tjänst eller angriper denna eller Affiliates mjukvara och/eller Affiliates webbplats. Fraktjakt ansvarar inte heller för att länkar på Affiliates webbplats är korrekt implementerade och fungerar på det sätt som angivits.

c. Fraktjakt ansvarar inte på något sätt för överenskommelser som träffas direkt mellan Affiliate och de transportörerna som Fraktjakt använder.


7. Avtalets giltighet

a. Detta Avtal gäller från och med det att Du godkänts som Affiliate till dess Avtalet sägs upp eller hävs.

b. Affiliate har rätt att när som helst säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och avbryta användandet av tjänsten.

c. Fraktjakt har rätt att häva Avtalet med Affiliate och stänga av Affiliate från Fraktjakts tjänst.

d. Om Affiliate bedriver bedräglig eller annan olaglig verksamhet med avseende på Fraktjakts tjänst eller otillbörligen genererar eller försöker att generera Konstgjord Trafik till Länkade webbplatser eller om Affiliate på annat sätt bryter mot detta Avtal.

e. Vid hävning av Avtalet skall Fraktjakt omedelbart underrätta Affiliate om detta förhållande.

f. Vid hävning upphör Avtalet omedelbart att gälla och ingen ersättning till Affiliate betalas ut.

g. När Avtalet upphör att gälla äger Affiliate ej längre rätt att utnyttja Fraktjakts tjänst.


8. Skadestånd

a. Affiliate skall hålla Fraktjakt skadeslöst för skadeståndsanspråk eller andra ersättningsanspråk som kan riktas mot Fraktjakt på grund av innehållet på Affiliates webbplats. Affiliate skall vidare hålla Fraktjakt skadeslöst för varje annan skada som kan drabba Fraktjakt på grund av Affiliates otillbörliga utnyttjande eller påverkande av tjänsten, tekniska problem eller dataförluster orsakade av Affiliate samt på grund av att av Affiliate till Fraktjakt lämnade uppgifter är oriktiga.


9. Överlåtelse

a. Affiliates rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får ej, helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan Fraktjakts skriftliga medgivande. Affiliate godkänner att av Affiliate till Fraktjakt lämnade uppgifter är korrekta.


10. Personuppgiftslagen

a. I enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen medger Affiliate att Fraktjakt får publicerar dennes namn och webbadress på Fraktjakts webbplats. Affiliate godkänner vidare att Affiliates e-postadress får användas av Fraktjakt för utskick av nyhetsbrev samt att av Affiliate lämnade uppgifter får användas av Fraktjakt i marknadsföringssyfte.


11. Bestämmelses ogiltighet

a. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning ske.


12. Immateriella rättigheter

a. Fraktjakt äger all upphovs- och nyttjanderätt till Fraktjakts tjänst och samtlig programvara förknippad med tjänsten. Affiliate förvärvar genom detta Avtal ingen som helst upphovsrätt eller licens rörande tjänsten eller programvaran nödvändig för denna utan äger endast rätt att utnyttja Fraktjakts tjänst under de i detta Avtal angivna förutsättningarna.


13. Lagenlighet och tillämplig lag

a. Fraktjakt har sitt säte i Sverige och bedriver sin tjänst från kontor i Sverige via server placerad i Sverige. Fraktjakt ansvarar inte för att Fraktjakts tjänst är tillåten i andra länder än Sverige. För det fall Affiliate är ansluten till Fraktjakts tjänst från annat land än Sverige eller om Affiliates webbplats ligger på server i annat land än Sverige ansvarar Affiliate ensam för att användandet av tjänsten är förenligt med detta landets lag.

b. På detta avtal skall svensk lag tillämpas.Genom att anmäla dig till ett affiliateprogram accepterar du villkoren.

Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Vi analyserar även ditt besök för att förstå våra kunders behov, samt rikta relevant information och marknadsföring till dig.

Genom att klicka på "Bekräfta cookies" accepterar du de cookies som används på Fraktjakt. Vill du endast tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

Läs mer om Fraktjakts integritetspolicy.

Information och inställningar